» مقاله در زمینه ابزارهای مدل سازی در سیستم بیولوژی و بیوانفورماتیک