» دکتری بیوانفورماتیک و زیست پزشکی سامانه ای در ایران