» کل چیزی فراتر از جمع اجزا است. 2350 سال بعد از اعلام نظر ارسطو…