» نوع تفکر زیست شناسها و نوع نگاه ما در سیستم بیولوژی